פנייה מקוונת לשירות הלקוחות

פנייה מקוונת לשירות הלקוחות

לבירור סטטוס משלוח

הצטרפות לרשת נק' חלוקה של צ'יטה שופס

כניסה לממשק ניהול לקוחות

שם משתמש:
סיסמא:

תנאי שימוש – אתר צ'יטה שליחויות בע"מ

1. השימוש באתר
השימוש באתר בכתובת:www.chitadelivery.co.il לרבות בתכנים ובשירותים המוצעים בו וכל חלק ממנו (" השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות, כהגדרתה להלן (" תנאי השימוש" ו/או " הסכם זה"). על-ידי שימוש, רישום , גלישה בשירות ו/או כל פעולה אחרת בשירות, הנך (" אתה") מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין צ'יטה שליחויות בע"מ (" החברה", או " אנחנו"). במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מידי מלעשות כל שימוש בשירות.
תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים, החברה תודיע לך על כך על-ידי פרסום הודעה בשירות.
השימוש בשירות כפוף להוראות הסכם ההתקשרות למתן שירותי בלדרות פנים ארציים, ככל שנחתם בין המשתמש לחברה (" הסכם ההתקשרות"). בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין הוראה מהוראות הסכם ההתקשרות, יגברו הוראות הסכם ההתקשרות, פרט להוראות מדיניות הפרטיות.

2. רישיון
בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.

3. הגבלות ואיסורים
הנך מתחייב שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' את חשבונך ו/או כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ב) להעביר, להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעמיד ו/או להשמיע לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ג) להפנות לשירות על-ידי שימוש במסגור (Framing)); (ד) לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ה) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ו) לבקר בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ז) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו ו/או של השירות; (ח) לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות של השירות ו/או קוד המקור; (ט) ליצור חשבון בשם זהויות בדויות או כפולות, ליצור חשבון בעבור גורם שלישי פרט לעצמך, או ליצור חשבון חדש לאחר שכבר סגרנו או השבתנו את חשבונך; ו/או (י) לנסות להפריע, לפרוץ ו/או לפענח כל העברה מ ו/או אל השרתים הקשורים בשירות, או להכביד על השירות ו/או השרת של השירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירותים, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות. הנך מצהיר ומתחייב כי אתה לפחות בן שמונה-עשרה (18) וכי בידך כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הנדרשים על-פי דין לשם ההתקשרות בתנאי השימוש והשימוש בשירות.

4. קבלת משלוחים מחו"ל
מבין כלל פעילות החברה, אנו מטפלים גם במשלוחים של טובין הנרכשים באופן מקוון מספקים/יצרנים בחו"ל. לשם שחרור המשלוחים בפועל מהמכס, אנו נעזרים בחברות עמילות מכס הפועלות בנתב"ג, ועל כך נגבית עמלת טיפול על-ידינו. יובהר, כי עמלת הטיפול אינה נגבית על-ידינו בעת טיפול במשלוחים רגילים, אלא בעת טיפול במשלוחים המצריכים טיפול מיוחד ו/או גבית מיסים עבור רשויות המס.
לאחר שחרור הטובין מהמכס, אנו דואגים למסירת הטובין ללקוחות בישראל על-פי חוקי מדינת ישראל. יובהר, כי ישנם מיסים שונים החלים על יבוא של טובין לישראל (לרבות: מע"מ, מס קניה, וכיו"ב), כאשר מלוא האחריות לבדיקת המיסוי החל ותשלומו מוטלת עליך.
כל מוצר בשווי העולה על הסכום הפטור ממע"מ על-פי דיני המס – חייב במע"מ כחוק. בקשת התשלום מועברת אליך עוד בטרם הגיע הטובין לישראל. כחברת בלדרות פרטית, אנו מחויבים להגיש לעמיל המכס את חשבוניות עלות הטובין שרכש הלקוח, המועברות אלינו על-ידי הספק בחו"ל בטרם הגיע המשלוח לישראל.
התחשיב של שער הדולר נערך לפי השער הידוע בעת קליטת קובץ הזמנת הטובין, וזאת במטרה לייעל ככל הניתן את הליך התרת הטובין ובתוך כך, בין היתר, בניסיון להימנע מהאפשרות כי תושתנה עליך עלויות נוספות מטעם המכס, לרבות בגין אחסנת הטובין. תחשיב ערך הטובין מבוצע על-ידינו על בסיס האתר של רשות המיסים בישראל, על-פי השער המפורסם באתר המכס ועל בסיס הצהרות ערכי הטובין המתקבלות מהספקים השונים. בעניין זה, אנו משמשים כנאמן של רשות המיסים בישראל, ותו לא. לנוחיותך, להלן לינק לאתר שעל-פיו מבוצע תחשיב ערך הטובין:
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/UrlHash/CurrencyRates?hash=ExQqf~C~4qICttVXgzPzH31%2BIRZxq1NNYP8zaaGSNoTxNt9ghMdhC11k1fZZWkcPRxzTPTDDMSy%2BJITZGry4ZrI4IMQbsBXtx6I5htIrrzE%21
מובהר בזאת, כי ביום שחרור הטובין בפועל על-ידי עמיל המכס, עשויים להתקיים הפרשי שער בשער הדולר (בין אם למטה ובין אם למעלה), וזאת לעומת שער הדולר שהיה נכון למועד עריכת תחשיב על-ידינו.
עוד מובהר, כי יתכנו מקרים שבהם שערי המטבעות הרלוונטיים הנהוגים באותה עת שבה מבוצע תחשיב ערך הטובין, יגרמו לכך שערך הטובין יעלה על הסכום הפטור ממע"מ בעוד שלאחר ביצוע עדכון שערים, ערך הטובין ירד אל מתחת לסכום הפטור ממע"מ או להיפך.
באשר לתחשיב סכומי מס ערך מוסף, מובהר בזאת כי אנו רשאים לעגל את רכיב המע"מ. עוד יובהר, כי מאחר שתחשיב מס הערך המוסף ותשלומו על-ידך נערכים במועד המוקדם לשחרור הטובין בפועל, הרי שיתכן כי ביום שחרור הטובין יחול עדכון גם ברכיב זה, באופן שסכום מס הערך המוסף יהיה שונה מהסכום המקורי ששולם על-ידך. גם בעניין זה, אנו משמשים כנאמן של רשות המיסים בישראל, ומלוא כספי המס כפי שחושבו ביום השחרור מועברים על-ידינו אל רשויות המס.
ככל שיש לך השגות לעניין חישוב המיסים ו/או ההוצאות ו/או העמלות בקשר לשחור הטובין, עליך לפנות במייל לכתובת ccs@chita-il.com, וזאת תוך שבעה (7) ימים מיום הודעת דרישת התשלום.
הקדמת התשלום מקצרת את משך זמן שחרור המשלוח והגעתו אלייך. מובהר בזאת כי לעלויות שחרור המשלוח עלולות להתווסף עלויות אחסנה במכס עקב עיכוב בשחרורו . משלוחים אשר לא ישוחררו מהמכס לאחר תקופה אשר מוגדרת על ידי שלטונות המכס יועברו לסב"ן ויהיו מועמדים להשמדה. זהו הליך שלחברת צ'יטה אין צד בעניין ו/או השפעה על החלטות המכס
לאחר התשלום, ועם הגעת הטובין לישראל, המשלוח נכנס לתהליך שחרור מול המכס. לאחר השחרור, המשלוח יוצא מנתב"ג להפצה באחת מדרכי השלוח של צ'יטה אל הנמען. הליך זה מתבצע, בדרך כלל, ללא בעיות מיוחדות ומסתיים בדרך כלל בתוך פרק זמן סביר.
היה והמשלוח יידרש לבדיקה פיזית של המכס, אנו נמשיך לטפל בהתרתו, ואולם הדבר עשוי לעכב את ההליך במספר ימים נוספים ועלול לגרום לנשיאה בעלויות אחסון ובשינוי שערי מטבע כאמור – עניין זה מצוי מחוץ לשליטתנו והוא כפוף להחלטת המכס בלבד ולשיתוף הפעולה עמך.
חשוב ליידע! בשלב הבירור, המשלוח יאוחסן תחת השגחת המכס ועשויות להיות עלויות אחסון של המכס שיחויבו ממך בהתאם. אלה הוראות הדין ואנו כפופים לו, פועלים לפיו ואין לנו כל שליטה על עלויות אחסון אלו. ביכולתך להתעדכן בהליך בכל עת, דרך מעקב בשירות.
יובהר, כי במידה והנך מעוניין לשחרר את הטובין באופן עצמאי, ללא תשלום עמלת טיפול לחברה, הנך רשאי לעשות כן באחת מהדרכים המפורטות להלן על-פי בחירתך:
באמצעות חברת עמילות המכס בנתב"ג – עליך לפנות אלינו במייל ccs@chita-il.com לשם תיאום הגעה לחברת עמילות המכס הנמצאת בנתב"ג לשם קבלת מסמכי הטובין מחברת עמילות המכס. לאחר משיכת המסמכים, עליך לגשת ללשכת המסחר בנתב"ג ולשחרר את המשלוח מהמכס. במידה ובחרת לשחרר את הטובין באופן עצמאי כאמור, עלות שחרור הטובין תהא על-פי מחירון חברת עמילות המכס ולשכת המסחר הידוע ביום השחרור. לנוחיותך, מצ"ב לינק למחירון המעודכן של לשכת המסחר (בתוקף מיום 1.2.2020):
https://drive.google.com/open?id=1AmS_fzdB8sr3oKN1FTPDKRrhEfmdPLcz
באמצעות פנייה מקוונת בדוא"ל ללשכת המסחר – לנוחיותך, מצ"ב מסמך הסבר מטעם לשכת המסחר.
https://drive.google.com/open?id=1cdn4V6KXlR2OmJszEAer_htpflTfokfw

5. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם השירות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בתוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, תצלומים, אפליקציות, סאונד ומוזיקה, תוכן, מוצרים, כל תוכן קנייני אחר וכל שיפור, שינוי ויצירה נגזרת של כל אלה הם קניינה הבלעדי של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עמם. משמעות המונח " זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום, כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.
הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.
אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו המופיע בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות, פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

6. תוכן של גורמים שלישיים
ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה ויש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירותים ו/או תוכן כאמור, או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחיותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי החברה והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או שירותים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. החברה ממליצה כי כאשר אתה מופנה לאתרים ו/או שירותים ותכנים של צד ג' בלינק, תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, שירותים ותכנים כאמור.

7. הרשמה
בכדי לבצע הזמנות באמצעות השירות עליך ליצור חשבון משתמש על-ידי השלמת תהליך הרשמה. ההרשמה דורשת הזנת פרטים בסיסיים שלך, עליך למסור פרטים מהימנים ומדויקים. עליך לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול בפרטיך האישיים כפי שפורטו בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרוני שלך. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמא שלך ואבטחת הגישה לחשבונך. אתה מתחייב לא לחשוף את פרטי ההתחברות שלך בפני כל גורם שלישי וכן ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה ו/או שימוש בחשבונך, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו. עליך להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

8. הזמנות; שילוח
לאחר אישור הרשמתך לשירות על-ידי החברה וכפוף לתנאי השימוש ולחתימתך על הסכם ההתקשרות עם החברה ולתנאיו, תוכל להשתמש בשירות בכדי לרכוש שירותים ולבצע הזמנות ממגוון סוגי השירותים המופיעים בשירות, כמעודכן על-ידי החברה מעת לעת (" הזמנות"). ההזמנות כרוכות בתשלום ורכישתן כפופה לתנאי התשלום והאספקה, כמפורט בעת ביצוע ההזמנה. המחיר שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע ההזמנה, בשקלים חדשים, והוא לא כולל מע"מ. הנך האחראי הבלעדי לכל המיסים וההיטלים שיחולו על התמורה בקשר עם השירותים, לרבות מע"מ ועל כל ההוצאות שתוציא בקשר עם תנאי השימוש. התשלום עבור ההזמנה יבוצע בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר שהחברה תאשר לשלם בו עם סיום ביצוע ההזמנה בשירות. יובהר ויודגש כי פעולת ההזמנה תחשב כהושלמה רק לאחר מסירת פרטי אמצעי תשלום תקף על-ידך ואישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי, התשלום מבוצע ישירות לחשבון החברה דרך חברות הסליקה השונות.
זמינות ההזמנות והשירותים השונים המוצעים בשירות מוגבלת, וייתכן כי בעת ביצוע הזמנה בשירות לא ניתן יהיה לספק את ההזמנות ו/או השירותים שהוזמנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון ההזמנות המוצעות בשירות ו/או את מחירי ההזמנות ו/או השירותים המוצעים בשירות, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ואין בתנאי השימוש ו/או בשירות כדי לחייב את החברה להציע ו/או לספק הזמנות כלשהן.
השירות מוגבל לאזורי החלוקה של החברה ו/או של מי מטעמה. ייתכן שלא יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. החברה תוכל להקטין או לבטל אזורי חלוקה בשל תנאי מזג אוויר, זמינות שליחים או כל סיבה אחרת. אם הפרטים, לרבות ומבלי לגרוע, הכתובת למשלוח שסיפקת אינם נכונים (במלואם או בחלקם) או חלקיים ו/או לא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בעלות ההזמנה כאילו בוצעה. אופן וזמן האספקה של ההזמנה ודמי המשלוח הינם כמפורט בהסכם ההתקשרות.
החברה עשויה, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש במסגרת השירות באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה, כגון אישור ב-SMS או אימייל. ללא אימות כאמור ככל שיידרש, לא יתאפשר מתן השירות. לתשומת ליבך, אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את ההזמנות שהזמנת, והוא רק מעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת החברה.
לתשומת ליבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר בכרטיס אשראי הינה מוגדרת כ- עסקת מכר מרחוק בהתאם לסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן. לקוח המבקש לבטל את העסקה יודיע על כך טלפונית ובכתב. הלקוח יוכל לבטל את העסקה בכפוף להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן ובהודעה בדואר אלקטרוני info@chita-il.com.
החברה עשויה מפעם לפעם לפרסם מבצעים בקשר עם השירות. החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל כל מבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכון, שינוי או ביטול בנוגע למבצע עשוי לקחת זמן עד שישתקף בשירות ובפרסומי החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבצעים תלויים בזמינות השירות, ההזמנות וביעדי החברה. המחיר ותנאי הרכישה המופיעים במסך התשלום אלה התנאים שיחולו על הזמנתך, אתה מתבקש לקרוא אותם היטב. הנך מתבקש לא להסתמך על מבצע בטרם פנית לחברה על-מנת לבדוק את תוקפו ותנאיו. המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים בשירות תקפים לרכישה בשירות בלבד, ובהתאם למפורט בשירות בלבד.

9. פרטיות
מדיניות הפרטיות של החברה זמינה לעיונך בכתובת chitadelivery.co.il/image.ashx?i=621821.pdf
ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (" מדיניות הפרטיות").

10. הגבלת אחריות
השירות מועמד לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחריות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה, זמין תמיד, או נטול פגמים ותקלות, טעויות דפוס או שגיאות, או שהשירות או השרת עליו מצוי השירות נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ותוכנו, לרבות ומבלי לגרוע בהזמנות, ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות, ההזמנות ו/או כל חלק ממנו. החברה לא תהיה אחראית לטעויות או עיכובים, לרבות ומבלי לגרוע של חברות השליחויות מטעמה, או לטעויות ו/או עיכובים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט. ככל שלמרות האמור לעיל תמצא החברה אחראית, התרופה הבלעדית לה תהיה זכאי היא ביצוע מתוקן של ההזמנה בשירות, והחברה לא תהיה אחראית למתן תרופות נוספות מעבר לכך.
ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות ו/או בהזמנות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע על-ידי החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי השימוש או בנוגע לשירות או להזמנות, תוגבל לסכום אותו שילמת לחברה עבור המוצר או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

11. שיפוי
אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך בשירות, בהזמנות, בחשבונך ו/או הפרה של תנאי השימוש על-ידך.

12. ביטול
החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל השירות מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות. במקרה של ביטול, התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף: 3, 5, 6, ו- 9-13.

13. כללי
13.1 התנאים שבתנאי השימוש הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.
13.2 דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם. בהליך משפטי, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, ישמשו ראיה חלוטה לתוקפם של הנתונים והמידע, הכלולים בהם.
13.3 במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
13.4 שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לוויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
13.5 אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
13.6 החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.
13.7 מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית, הפרה של תנאי השימוש, הסכם ההתקשרות ו/או כל דין, מסירת פרטים שגויים ו/או לא עדכניים.
13.8 החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירות, לרבות עיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולו או מקצתו. "כוח עליון" משמעו – אירוע או גורם אשר החברה לא ידעה או חזתה אותו מראש, ו/או שאינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהחברה למלא את התחייבויותיה על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום תנאי מתנאי השימוש באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע, מחדלי צד ג', מצב חירום בריאותי, מגפה, תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה ואירועים ביטחוניים.
13.9 "הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי": הרינו להודיעכם כי בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, חברת צ'יטה שליחויות בע"מ רשאית לבקש אודותיכם ולקבל חיווי מעת לעת בשאלה האם לתת לכם אשראי לשם התקשרות בעסקת אשראי. לידיעתך, לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביכם הכלולים במאגר, והכל בדרך שקבע הנגיד באישור הוועדה.
13.10 כל טענה על ידך בקשר עם השירות חייבת להיטען תוך שנה אחת מיום קרות המקרה שהוביל לעילת הטענה. אחרת הדבר ייחשב כוויתורך על הטענה ועל כל תובענה בקשר עמה.
במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: info@chita-il.com.
עודכן לאחרונה: 20.07.2020.